2 JAAR GARANTIE / GRATIS VERZENDING / BINNEN 1 WERKDAG VERSTUURD

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Wallster

Definitie

1. Wallster gevestigd te Monnickendam onder KVK nr. 84197013
2. Klant: degene met wie Wallster een overeenkomst is aangegaan
3. Partijen: Wallster en klant samen
4. Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Toepasselijkheid algemenen voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens Wallster.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen


Prijzen

1. Alle prijzen die Wallster hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Wallster hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Wallster te allen tijden wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Wallster niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument/klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


Betalingen

1. De consument en klant dient de betaling altijd voor levering van het product volledig te voldoen.

Levertijd

1. Wallster streeft ernaar om de verzending na ontvangst van betaling/opdracht binnen 1 werkdag te laten verschieten.
2. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Garantie

1. De garantie van 2 jaar met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Aansprakelijkheid Wallster

1. Wallster is in onder geen beding aansprakelijk voor schade en/of letsel door gebruik of tijdens montage van het product, dit in breedste zin van het woord.
2. De klant is altijd aansprakelijk/verantwoordelijk voor een goede en veilige montage van het Wallster ophangsysteem.
3. Schade en/of letsel aan derden is altijd de verantwoording van de consument/klant.

Herroepingsrecht - Retourneren

1. Een consument/klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 7 dagen na aankoop zonder opgave van reden ontbinden en retourneren op voorwaarde dat:
* Het product niet is gebruikt
* In originele verpakking wordt geretourneerd
* Het product onbeschadigd is
* Het product volledig wordt geretourneerd inclusief bijgeleverde bevestiging
  materiaal en accessoires
* Het product niet speciaal voor de consument op maat en/of wensen is
  gemaakt of aangepast

Retour kosten en voorwaarde

1. Het retourneren van producten van Wallster aan Wallster is ten alle tijden voor rekening van de consument/klant.
2. De retourzending altijd verzenden onder vermelding van het factuurnummer en contact gegevens.
3. Terugbetaling van kosten is binnen 5 werkdagen naar ontvangst van product op rekening waarmee het product is aangekocht.
4. Wallster is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het kwijtraken van het product tijdens het retour proces.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Wallster is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Grote inhoudelijke wijzigen zal Wallster zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken
3. Consumenten/klant zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Wallster is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2022 te Monnickendam